Stručna služba – Odsek za opšte poslove

Stručna služba Zaječarskog upravnog okruga

Stručnom službom upravnog okruga rukovodi načelnik Okruga. Stručna služba je zadužena za stručnu i tehničku pomoć načelniku Upravnog okruga za poslove zajedničke svim okružnim područnim jedinicama organa državne uprave.

U okviru Stručne službe Zaječarskog upravnog okruga obrazovana je uža unutrašnja jedinica – Odsek za opšte poslove kojim rukovodi šef Odseka.

U Stručnoj službi obavljaju se poslovi koji se odnose na:

• pružanje stručne i tehničke potpore načelniku Upravnog okruga i obavljanje poslova zajedničkih svim okružnim područnim jedinicama organa državne uprave na području Upravnog okruga;
• ostvarivanje saradnje sa organima državne uprave i lokalne samouprave;
• pružanje stručne i administrativno-tehničke podrške Savetu upravnog okruga;
• poslovi kojima se obezbeđuje dostupnost informacija od javnog značaja;
• upravne poslove u vezi zasnivanja i prestanka radnog odnosa i ostvarivanja prava iz radnog odnosa državnih službenika i nameštenika;
• poslovi ocenjivanja državnih službenika;
• planiranje izvršenja budžeta i kvota, izrada zahteva za preuzimanje obaveza, zahteva za plaćanje i transfer sredstava, kontrolu rashoda, obradu plaćanja i evidentiranja troškova, finansijsko izveštavanje o ostvarenim prihodima i izvršenim rashodima, prikupljanje i kontrolu podataka za obračun plata državnih službenika, nameštenika i ostalih zaposlenih;
• sastavljanje analiza, izveštaja i informacija;
• poslovi javnih nabavki; čuvanje i izdavanje kancelarijskog i drugog potrošnog materijala i sitnog inventara;
• kancelarijske poslove, kao što su: prijem i otprema pošte i podnesaka upućenih inspekcijskim službama sa teritorije upravnog okruga, vođenje skraćenog delovodnika i ostalih akata po Uredbi o kancelarijskom poslovanju, vođenje, evidentiranje i združivanje predmeta i obaveštavanje stranaka o kretanju predmeta.

Stručna služba upravnog okruga, deo koji se odnosi na rad pisarnice, svoj rad bazira na proceduri sadržanoj u Uredbi o kancelarijskom poslovanju organa državne uprave i obavezi da obavlja poslove zajedničke za sve inspekcijske službe u upravnom okrugu, kao i za građane, fizička i pravna lica. Stranke se mogu obraćati putem raznih podnesaka koje predaju na pisarnici gde se evidentiraju i prosleđuju na dalju nadležnost postupajućim službama, odnosno načelniku upravnog okruga i inspekcijama. U pisarnici se evidentiraju svi predmeti koji nastaju u radu okružnih područnih jedinica.

PODACI O BROJU ZAPOSLENIH I RADNO ANGAŽOVANIH U Stručnoj službi Zaječarskog upravnog okruga, sa stanjem na dan 01.06.2021.god.
1. Broj sistematizovanih radnih mesta: 7 radnih mesta, od toga 1 načelnik okruga koji je funkcioner i 6 izvršilačkih radnih mesta za 7 izvršioca na neodređeno vreme, i to:
     – 3 radna mesta u zvanju savetnika (3 državna službenika),
     – 2 radna mesta u zvanju referenta (3 državna službenika),
     – 1 radno mesto u četvrtoj vrsti radnih mesta nameštenika (1 nameštenik).
2. Ukupan broj zaposlenih na neodređeno i određeno vreme: 6 zaposlenih na neodređeno vreme, i to:
     – 2 državna službenika u zvanju savetnik,
     – 2 državna službenika u zvanju referent,
     – 1 nameštenik u četvrtoj vrsti radnih mesta nameštenika.
3. Broj radno angažovanih prema osnovu angažovanja (rad van radnog odnosa): 0
4. Ukupan broj zaposlenih na neodređeno vreme kojima je radni odnos prestao po bilo kom osnovu u predhodnoj kalendarskoj godini: 1
5. Ukupan broj novozaposlenih na neodređeno vreme i određeno vreme u svojstvu pripravnika u predhodnoj kalendarskoj godini: 0
6. Ukupan broj novozaposlenih na neodređeno vreme i određeno vreme u svojstvu pripravnika u okviru dozvoljenog procenta od 70% u tekućoj kalendarskoj godini: 0
7. Ukupan broj novozaposlenih na neodređeno vreme i određeno vreme u svojstvu pripravnika iznad tog procenta u tekućoj kalendarskoj godini: 0

  1. ŠEF ODSEKA – Rukovodi i planira rad Odseka, pruža stručna uputstva, koordinira i nadzire rad državnih službenika i nameštenika u Odseku; pruža stručnu i tehničku pomoć načelniku i Savetu upravnog okruga i nadzire obavljanje poslova zajedničkih svim okružnim područnim jedinicama organa državne uprave i područnim jedinicama organa državne uprave koje vrše poslove državne uprave na području Upravnog okruga a obrazovane su za područje dva upravna okruga ili više njih; priprema predlog finansijskog plana za izradu Zakona o budžetu, sastavlja zahteve za transfer sredstava, promenu kvote i aproprijacija; stara se o ekonomičnom trošenju budžetskih sredstava i o izradi periodičnih i godišnjih izveštaja o izvršenju budžeta; vrši kontrolu prihoda, rashoda i svih zahteva za plaćanje; stara se o pravilnom sprovođenju postupka javnih nabavki; obavlja poslove koji se odnose na dostupnost informacijama od javnog značaja; obavlja poslove koji se odnose na pripremu i sprovođenje plana integriteta Stručne službe; obavlja i druge poslove po nalogu načelnika Upravnog okruga.

POSLOVE OBAVLJA: 

2. KADROVSKI I OPŠTI POSLOVI – Izrađuje predloge akata o pravima, dužnostima i odgovornostima državnih službenika i nameštenika u Stručnoj službi i pruža im stručnu pomoć u vezi sa ostvarivanjem prava i dužnosti iz oblasti radnih odnosa; priprema akt o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u Stručnoj službi i druge pravne akte iz delokruga Stručne službe; izrađuje ugovore za potrebe Upravnog okruga; obavlja poslove sekretara Saveta upravnog okruga, priprema zaključke i ostale pravne akte iz delokruga Saveta upravnog okruga; obavlja poslove analitičara radnih mesta u Stručnoj službi i stara se o ujednačenom sprovođenju postupka ocenjivanja; obavlja poslove u vezi sa reformom državne uprave; priprema nacrt kadrovskog plana Stručne službe i izrađuje mesečne izveštaje u vezi sa strukturom i brojem državnih službenika i nameštenika za Centralnu kadrovsku evidenciju; učestvuje u postupku javnih nabavki za potrebe Stručne službe; obavlja i druge poslove po nalogu šefa Odseka.

POSLOVE OBAVLJA: Marko Nikolić, dipl.pravnik
tel: 019/421-626; faks: 019/421-587; e-mail: marko.nikolic@zajecarski.okrug.gov.rs

3. FINANSIJSKO – MATERIJALNI POSLOVI – Učestvuje u pripremi predloga finansijskog plana za izradu Zakona o budžetu; usaglašava i vrši sravnjenje knjigovodstvenog stanja glavne knjige trezora sa pomoćnim evidencijama, izrađuje periodične bilanse i izveštaje o izvršenju budžeta; evidentira računovodstvenu dokumentaciju, usklađuke zahteve za prenos sredstava sa odobrenim sredstvima, priprema i unosi u sistem zahteve za plaćanja; učestvuje u izradi Predloga godišnjeg plana nabavki u Stručnoj službi, kao i u sprovođenju postupka javnih nabavki i izrađuje tromesečne izveštaje o sprovedenim postupcima javnih nabavki; obrađuje, kontira i knjiži knjigovodstvene isprave, unosi podatke u sistem glavne knjige i pomoćne evidencije; obrađuje podatke za isplatu plata, drugih primanja i naknada državnih službenika i nameštenika u Stručnoj službi; vrši obračun naknada, dnevnica i ostalih troškova za službena putovanja državnim službenicima i nameštenicima, obračun poreza; obavlja i druge poslove po nalogu šefa Odseka.

POSLOVE OBAVLJA: Julijana Ilić, dipl.ekonomista
tel: 019/421-626; faks:019/421-587; e-mail: julijana.ilic@zajecarski.okrug.gov.rs

4. STATISTIČKO – EVIDENCIONI POSLOVI – Prikuplja, obrađuje i ažurira podatke potrebne za vođenje propisane evidencije o državnim službenicima i nameštenicima u Stručnoj službi; unosi i ažurira podatke o državnim službenicima i nameštenicima u Centralnu kadrovsku evidenciju; unosi i ažurira podatke na zvaničnom web sajtu Upravnog okruga; prikuplja podatke za potrebe izrade izveštaja iz delokruga Odseka; vodi zapisnike na sastancima; vodi evidenciju poklona načelnika Zaječarskog upravnog okruga; obavlja poslove vezane za prijem, evidenciju stranaka i organizaciju sastanaka po nalogu načelnika upravnog okruga, prijem i slanje faksova i elektronske pošte; obavlja i druge poslove po nalogu šefa Odseka.

POSLOVE OBAVLJA: Dragana Nikolić, SSS
tel: 019/421-626; faks:019/421-587; e-mail: kontakt@zajecarski.okrug.gov.rs

5. RADNO MESTO ZA KANCELARIJSKE POSLOVE – Vrši prijem i pregled pošte upućene Stručnoj službi, okružnim područnim jedinicama i područnim jedinicama organa državne uprave koje vrše poslove državne uprave na području Upravnog okruga a obrazovane su za područje dva upravna okruga ili više njih; formira i zavodi predmete, dostavlja ih u rad, razvodi predmete kroz dostavnu knjigu i arhivira ih; daje obaveštenja o kretanju predmeta; otprema poštu i vodi evidenciju o poštanskim troškovima;  vrši prijem, uskladištenje i izdavanje potrošnog i kancelarijskog materijala; obavlja poslove umnožavanja materijala; obavlja i druge poslove po nalogu šefa Odseka.

POSLOVE OBAVLJAJU: Ankica Stojanović, SSS i Neda Stevanović, SSS
tel: 019/421-626; faks: 019/421-587; e-mail: pisarnica@zajecarski.okrug.gov.rs

6. VOZAČ – Upravlja službenim vozilom; stara se o rokovima za proveru tehničke ispravnosti službenog vozila i o njegovom tekućem održavanju; vodi evidenciju o korišćenju vozila; obavlja poslove bezbednosti i zdravlja na radu; vrši internu dostavu pošte okružnim područnim jedinicama i područnim jedinicama organa državne uprave koje vrše poslove državne uprave na području Upravnog okruga, a obrazovane su za  područje dva upravna okruga ili više njih; doprema potrošni i kancelarijski materijal u sedište Upravnog okruga; obavlja i druge poslove po nalogu načelnika Upravnog okruga.

POSLOVE OBAVLJA: Dejan Milutinović, SSS
tel: 019/421-626; faks: 019/421-587; e-mail: kontakt@zajecarski.okrug.gov.rs