Стручна служба – Одсек за опште послове

Стручна служба Зајечарског управног округа

Стручном службом управног округа руководи начелник Округа. Стручна служба је задужена за стручну и техничку помоћ начелнику Управног округа за послове заједничке свим окружним подручним јединицама органа државне управе.

У оквиру Стручне службе Зајечарског управног округа образована је ужа унутрашња јединица – Одсек за опште послове којим руководи шеф Одсека.

У Стручној служби обављају се послови који се односе на:

• пружање стручне и техничке потпоре начелнику Управног округа и обављање послова заједничких свим окружним подручним јединицама органа државне управе на подручју Управног округа;
• остваривање сарадње са органима државне управе и локалне самоуправе;
• пружање стручне и административно-техничке подршке Савету управног округа;
• послови којима се обезбеђује доступност информација од јавног значаја;
• управне послове у вези заснивања и престанка радног односа и остваривања права из радног односа државних службеника и намештеника;
• послови оцењивања државних службеника;
• планирање извршења буџета и квота, израда захтева за преузимање обавеза, захтева за плаћање и трансфер средстава, контролу расхода, обраду плаћања и евидентирања трошкова, финансијско извештавање о оствареним приходима и извршеним расходима, прикупљање и контролу података за обрачун плата државних службеника, намештеника и осталих запослених;
• састављање анализа, извештаја и информација;
• послови јавних набавки; чување и издавање канцеларијског и другог потрошног материјала и ситног инвентара;
• канцеларијске послове, као што су: пријем и отпрема поште и поднесака упућених инспекцијским службама са територије управног округа, вођење скраћеног деловодника и осталих аката по Уредби о канцеларијском пословању, вођење, евидентирање и здруживање предмета и обавештавање странака о кретању предмета.

Стручна служба управног округа, део који се односи на рад писарнице, свој рад базира на процедури садржаној у Уредби о канцеларијском пословању органа државне управе и обавези да обавља послове заједничке за све инспекцијске службе у управном округу, као и за грађане, физичка и правна лица. Странке се могу обраћати путем разних поднесака које предају на писарници где се евидентирају и прослеђују на даљу надлежност поступајућим службама, односно начелнику управног округа и инспекцијама. У писарници се евидентирају сви предмети који настају у раду окружних подручних јединица.

ПОДАЦИ О БРОЈУ ЗАПОСЛЕНИХ И РАДНО АНГАЖОВАНИХ У Стручној служби Зајечарског управног округа, са стањем на дан 01.06.2021.год.
1. Број систематизованих радних места: 7 радних места, од тога 1 начелник округа који је функционер и 6 извршилачких радних места за 7 извршиоца на неодређено време, и то:
     – 3 радна места у звању саветника (3 државна службеника),
     – 2 радна места у звању референта (3 државна службеника),
     – 1 радно место у четвртој врсти радних места намештеника (1 намештеник).
2. Укупан број запослених на неодређено и одређено време: 6 запослених на неодређено време, и то:
     – 2 државна службеника у звању саветник,
     – 2 државна службеника у звању референт,
     – 1 намештеник у четвртој врсти радних места намештеника.
3. Број радно ангажованих према основу ангажовања (рад ван радног односа): 0
4. Укупан број запослених на неодређено време којима је радни однос престао по било ком основу у предходној календарској години: 1
5. Укупан број новозапослених на неодређено време и одређено време у својству приправника у предходној календарској години: 0
6. Укупан број новозапослених на неодређено време и одређено време у својству приправника у оквиру дозвољеног процента од 70% у текућој календарској години: 0
7. Укупан број новозапослених на неодређено време и одређено време у својству приправника изнад тог процента у текућој календарској години: 0

  1. ШЕФ ОДСЕКА – Руководи и планира рад Одсека, пружа стручна упутства, координира и надзире рад државних службеника и намештеника у Одсеку; пружа стручну и техничку помоћ начелнику и Савету управног округа и надзире обављање послова заједничких свим окружним подручним јединицама органа државне управе и подручним јединицама органа државне управе које врше послове државне управе на подручју Управног округа а образоване су за подручје два управна округа или више њих; припрема предлог финансијског плана за израду Закона о буџету, саставља захтеве за трансфер средстава, промену квоте и апропријација; стара се о економичном трошењу буџетских средстава и о изради периодичних и годишњих извештаја о извршењу буџета; врши контролу прихода, расхода и свих захтева за плаћање; стара се о правилном спровођењу поступка јавних набавки; обавља послове који се односе на доступност информацијама од јавног значаја; обавља послове који се односе на припрему и спровођење плана интегритета Стручне службе; обавља и друге послове по налогу начелника Управног округа.

ПОСЛОВЕ ОБАВЉА: 

2. КАДРОВСКИ И ОПШТИ ПОСЛОВИ – Израђује предлоге аката о правима, дужностима и одговорностима државних службеника и намештеника у Стручној служби и пружа им стручну помоћ у вези са остваривањем права и дужности из области радних односа; припрема акт о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Стручној служби и друге правне акте из делокруга Стручне службе; израђује уговоре за потребе Управног округа; обавља послове секретара Савета управног округа, припрема закључке и остале правне акте из делокруга Савета управног округа; обавља послове аналитичара радних места у Стручној служби и стара се о уједначеном спровођењу поступка оцењивања; обавља послове у вези са реформом државне управе; припрема нацрт кадровског плана Стручне службе и израђује месечне извештаје у вези са структуром и бројем државних службеника и намештеника за Централну кадровску евиденцију; учествује у поступку јавних набавки за потребе Стручне службе; обавља и друге послове по налогу шефа Одсека.

ПОСЛОВЕ ОБАВЉА: Марко Николић, дипл.правник
тел: 019/421-626; факс: 019/421-587; е-mail: marko.nikolic@zajecarski.okrug.gov.rs

3. ФИНАНСИЈСКО – МАТЕРИЈАЛНИ ПОСЛОВИ – Учествује у припреми предлога финансијског плана за израду Закона о буџету; усаглашава и врши сравњење књиговодственог стања главне књиге трезора са помоћним евиденцијама, израђује периодичне билансе и извештаје о извршењу буџета; евидентира рачуноводствену документацију, усклађуке захтеве за пренос средстава са одобреним средствима, припрема и уноси у систем захтеве за плаћања; учествује у изради Предлога годишњег плана набавки у Стручној служби, као и у спровођењу поступка јавних набавки и израђује тромесечне извештаје о спроведеним поступцима јавних набавки; обрађује, контира и књижи књиговодствене исправе, уноси податке у систем главне књиге и помоћне евиденције; обрађује податке за исплату плата, других примања и накнада државних службеника и намештеника у Стручној служби; врши обрачун накнада, дневница и осталих трошкова за службена путовања државним службеницима и намештеницима, обрачун пореза; обавља и друге послове по налогу шефа Одсека.

ПОСЛОВЕ ОБАВЉА: Јулијана Илић, дипл.економиста
тел: 019/421-626; факс:019/421-587; е-mail: julijana.ilic@zajecarski.okrug.gov.rs

4. СТАТИСТИЧКО – ЕВИДЕНЦИОНИ ПОСЛОВИ – Прикупља, обрађује и ажурира податке потребне за вођење прописане евиденције о државним службеницима и намештеницима у Стручној служби; уноси и ажурира податке о државним службеницима и намештеницима у Централну кадровску евиденцију; уноси и ажурира податке на званичном web сајту Управног округа; прикупља податке за потребе израде извештаја из делокруга Одсека; води записнике на састанцима; води евиденцију поклона начелника Зајечарског управног округа; обавља послове везане за пријем, евиденцију странака и организацију састанака по налогу начелника управног округа, пријем и слање факсова и електронске поште; обавља и друге послове по налогу шефа Одсека.

ПОСЛОВЕ ОБАВЉА: Драгана Николић, ССС
тел: 019/421-626; факс:019/421-587; е-mail: kontakt@zajecarski.okrug.gov.rs

5. РАДНО МЕСТО ЗА КАНЦЕЛАРИЈСКЕ ПОСЛОВЕ – Врши пријем и преглед поште упућене Стручној служби, окружним подручним јединицама и подручним јединицама органа државне управе које врше послове државне управе на подручју Управног округа а образоване су за подручје два управна округа или више њих; формира и заводи предмете, доставља их у рад, разводи предмете кроз доставну књигу и архивира их; даје обавештења о кретању предмета; отпрема пошту и води евиденцију о поштанским трошковима;  врши пријем, ускладиштење и издавање потрошног и канцеларијског материјала; обавља послове умножавања материјала; обавља и друге послове по налогу шефа Одсека.

ПОСЛОВЕ ОБАВЉАЈУ: Анкица Стојановић, ССС и Неда Стевановић, ССС
тел: 019/421-626; факс: 019/421-587; е-mail: pisarnica@zajecarski.okrug.gov.rs

6. ВОЗАЧ – Управља службеним возилом; стара се о роковима за проверу техничке исправности службеног возила и о његовом текућем одржавању; води евиденцију о коришћењу возила; обавља послове безбедности и здравља на раду; врши интерну доставу поште окружним подручним јединицама и подручним јединицама органа државне управе које врше послове државне управе на подручју Управног округа, а образоване су за  подручје два управна округа или више њих; допрема потрошни и канцеларијски материјал у седиште Управног округа; обавља и друге послове по налогу начелника Управног округа.

ПОСЛОВЕ ОБАВЉА: Дејан Милутиновић, ССС
тел: 019/421-626; факс: 019/421-587; е-mail: kontakt@zajecarski.okrug.gov.rs