Услуге

 • Oбразац Захтев за информације од јавног значаја  WORD   
 • Oбразац Захтев за информације од јавног значаја – PDF
 • Образац Жалба – одбијен захтев за приступ информацији – WORD
 • Образац Жалба – одбијен захтев за приступ информацији – PDF
 • Образац Жалба ћутање управе – WORD
 • Образац Жалба ћутање управе – PDF
 • Табеларни приказ  услуга ПРЕУЗМИ

У циљу обезбеђења лакшег, бржег, једноставнијег и рационалнијег остваривања права, обавеза и интереса грађана и других странака и ради растерећења инспекцијских служби од странака, у Округу функционише писарница.

У писарници се пружају следеће услуге:

1. непосредни пријем поднесака од странака и достављање окружним подручним јединицама на решавање;

 • Рок: Први наредни радни дан

2. давање обавештења странкама о делокругу рада појединих органа, о начину састављања и предаји поднесака ( таксе, прилози итд. )

 • Рок: Одмах

3. обавештавање странака, на лични захтев, о току кретања предмета по поднетим захтевима и осталим поднесцима

 • Рок: Одмах или први наредни радни дан

4. пружање грађанима и других обавештења која треба да им олакшају завршавање послова код органа државне управе.

 • Рок: Одмах или први наредни радни дан
 • Стручна служба, посебно писарница, на услузи је свим грађанима и осталим заинтересованим физичким и правним лицима у току радног времена, од 07,30-15,30 часова.
 • Заинтересована странка у писарници Округа добија потпуну информацију о подношењу захтева, пријава, представки и других поднесака као и информацију о таксама у случајевима када се оне уплаћују у складу са Законом о републичким административним таксама и важећим тарифама. Примљени захтеви се након завођења прослеђују надлежним инспекцијским службама на поступање.
 • На решењима која доносе инспектори обавезно стоји и поука о правном леку као и назив органа и опис подношења жалбе на решење или закључак. Незадовољне старанке жалбу изјављују другостепеном органу одн. министру надлежног министарства чије се подручне јединице налазе у Управном округу.
 • У току године прими се велики број захтева странака којима се тражи поступање инспекцијских служби. Инспекције у већем обиму поступају по службеној дужности или налогу министарстава којима припадају као окружне подручне јединице. Поднесци који се упућују начелнику округа најчешће су информативног карактера тј. начелник се обавештава о одређеним појавама, неправилностима или пропустима на које он затим реагује контактима са одговарајућим надлежним службама или се захтева решавање неких индивидуалних проблема. О предузетим активностима странке се редовно обавештавају.
 • Сваки поднети захтев странке се уредно евидентира и разводи на основу јединствене класификације предмета по материји и по правилима канцеларијског пословања.
 • По захтеву странке издају се дупликати одн. копије решења, записника или других аката који се доносе у раду окружних подручних јединица или другог материјала који је настао у раду стручне службе Управног округа.
 • Стручној служби Управног округа подносе се захтеви за утврђивање минимално техничких услова за обављање одређених делатности, који се упућују појединим инспекцијама надлежним за њихово решавање. Такви захтеви се подносе на типским обрасцима који се могу добити у писарници или се на основу личног захтева странке могу проследити факсом или електронским путем. Том приликом странка добија и све информације о начину решавања, висини износа накнада које се морају уплатити, са подацима о сврси, примаоцу и рачуну уплате, као и податке о контактима.
ЗАЈЕЧАРСКИ УПРАВНИ ОКРУГ

ул. Генерала Гамбете 44
19000 Зајечар

Радно време:

Од 07:30 до 15:30 - радним даном

Субота и недеља - нерадни дани

Телефон: 019/421-626
Факс: 019/421-587
GTW: 063/639-095

Web:
www.zajecarski.okrug.gov.rs
E-mail:
kontakt@zajecarski.okrug.gov.rs

ЗАЈЕЧАР
адреса: Пана Ђукића 1, 19000 Зајечар  
- инспектор заштите животне средине 019/428-900
- водна инспекција 064/82 32 840
- грађевинско - урбанистичка инспекција 019/422-447
- инспекција за друмски саобраћај 019/426-266
- инспекција за државне путеве 064 8094799
- тржишна инспекција 019/421-791; 420-577
- инспекција рада 019/428-608

 

адреса: Николе Пашића 81, 19000 Зајечар
- Школска управа Зајечар 019/421-154; 421-442; 421-663
- републчка просветна инспекција019/421-154

адреса: Изворски пут 1, 19000 Зајечар
- ветеринарска инспекција 019/441-580

КЊАЖЕВАЦ
адреса: Милоша Обилића 1, 19350 Књажевац
- ветеринарска инспекција 019/732-575
- тржишна инспекција 019/731-545; 732-575
- туристичка инспекција 019/731-545; 732-575
- инспекција рада 019/733-976

БОЉЕВАЦ
адреса: Краља Александра 12, 19370 Бољевац
- шумарскa и ловнa инспекција030/463-643; 064 88 18 672

СОКОБАЊА
адреса: Светог Саве 23, 18230 Сокобања
- пољопривреднa инспекcija 018/830-704
- тржишна инспекција 018/830-704