Питања и одговори

Начелник Зајечарског управног округа
Владан Пауновић  Питање и одговор из надлежности тржишне инспекције

  Kоме треба да се обрати потрошач у случају несаобразности робе и на који начин се решава рекламација?

  Законом о заштити потрошача(“Сл. Гласник РС”, бр. 62/2014), у члану 56. уређена су права и обавезе потрошача и прописан начин изјављивања рекламација и начин њиховог решавања. Продавац је дужан да на продајном месту видно истакне обавештење о начину и месту пријема рекламација, као и да обезбеди присуство лица овлашћеног за пријем рекламација у току радног времена, како је то прописано. Потрошач може да изјави рекламацију продавцу ради остваривања својих права ако купљена роба није саобразна уговору о купопродаји. Потрошач може да изјави рекламацију усмено на продајном месту где је роба купљена, односно другом месту које је одређено за пријем рекламација, телефоном, писаним путем, електронским путем, односно на трајном носачу записа, уз доставу рачуна на увид или другог доказа о куповини (копија рачуна, слип и сл.). Дужност продавца је да без одлагања, а најкасније у року од осам дана од дана пријема рекламације, писаним или електронским путем одговори потрошачу на изјављену рекламацију. Одговор продавца на рекламацију потрошача мора да садржи одлуку да ли прихвата рекламацију, изјашњење о захтеву потрошача и конкретан предлог и рок за решавање рекламације који не може бити дужи од 15 дана, односно 30 дана за техничку робу и намештај, од дана подношења рекламације.

  Питање и одговор из надлежности санитарне инспекције

  Какво је стање воде у базенима и купалиштима на подручју Зајечарског управног округа?

  Санитарни инспектори Одсека за санитарни надзор Зајечар су у току јуна и јула месеца 2015. године, а на основу Плана Одсека за 2015. годину, обавили редовне инспекцијске надзоре над свим базенима за купање, лоцираним у општинама Зајечарског и Борског управног округа. На територији Зајечарског управног округа обављени су редовни инспекцијски надзори над следећим објектима: – отворени базени за купање „Aqua park“ – Организација за туризам, културу и спорт Сокобања; – базени за купање „Соко-терме“ – ДОО „Ждрело“ у Сокобањи; – отворени базен за купање – ЈП „Ресурси“ Књажевац у Књажевцу; – отворени базен у кафани са ноћењем „Мали предах“ у Књажевцу; – отворени базени Установе за спорт Зајечар у Зајечару. Током инспекцијских надзора нису утврђени санитарно – технички недостаци, оснивачи поседују уредно закључене уговоре о пружању здравствених услуга са територијално надлежним ЗЗЈЗ „Тимок“ Зајечар, а током контроле утврђено је перманентно присуство резидуалног хлора у води за купање. Вода из базена се редовно контролише, а извештаји о испитивању се достављају надлежној санитарној инспекцији Одсека Зајечар. Вода за купање са купалишта на територији Зајечарског и Борског управног округа се контролише од стране територијално надлежног ЗЗЈЗ „Тимок“ Зајечар на основу уговора о међусобној сарадњи закљученим између локалних самоуправа и Завода. Ради се о дивљим купалиштима, јер иста нису регистрована, осим купалишта на Борском језеру, на територији Борског управног округа. Вода за купање из купалишта се контролише у току јуна, јула, августа и септембра месеца, тако што се у јуну и септембру месецу узима по 1 узорак воде за купање и анализира у лабораторији ЗЗЈЗ „Тимок“ Зајечар, а у јулу и августу узимају се по 2 узорка воде за купање. Према извештају ЗЗЈЗ „Тимок“ Зајечар, вода за купање је узоркована са 7 плажа и то: – Совиначко језеро; – Рготско језеро, – Попова плажа; – Плажа Гамзиградска бања; – Плажа у Звездану; – Вратарница на Белом Тимоку и – Вањин Јаз. Сви извештаји су усаглашени са Правилником о хигијенској исправности воде.