Organizaciona struktura

pdf-icon

 

Pravilnik o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta od 25. januara 2016. godine možete preuzeti OVDE.

1. Vozač

Upravlja službenim vozilom; stara se o rokovima za proveru tehničke ispravnosti službenog vozila i o njegovom tekućem održavanju; vodi evidenciju o korišćenju vozila; obavlja poslove bezbednosti i zdravlja na radu; vrši internu dostavu pošte okružnim područnim jedinicama i područnim jedinicama organa državne uprave koje vrše poslove državne uprave na području Upravnog okruga, a obrazovane su za  područje dva upravna okruga ili više njih; doprema potrošni i kancelarijski materijal u sedište Upravnog okruga; obavlja i druge poslove po nalogu načelnika Upravnog okruga.

2. Šef Odseka

Rukovodi i planira rad Odseka, pruža stručna uputstva, koordinira i nadzire rad državnih službenika i nameštenika u Odseku; pruža stručnu i tehničku pomoć načelniku i Savetu upravnog okruga i nadzire obavljanje poslova zajedničkih svim okružnim područnim jedinicama organa državne uprave i područnim jedinicama organa državne uprave koje vrše poslove državne uprave na području Upravnog okruga a obrazovane su za područje dva upravna okruga ili više njih; priprema predlog finansijskog plana za izradu Zakona o budžetu, sastavlja zahteve za transfer sredstava, promenu kvote i aproprijacija; stara se o ekonomičnom trošenju budžetskih sredstava i o izradi periodičnih i godišnjih izveštaja o izvršenju budžeta; vrši kontrolu prihoda, rashoda i svih zahteva za plaćanje; stara se o pravilnom sprovođenju postupka javnih nabavki; obavlja poslove koji se odnose na dostupnost informacijama od javnog značaja; obavlja poslove koji se odnose na pripremu i sprovođenje plana integriteta Stručne službe; obavlja i druge poslove po nalogu načelnika Upravnog okruga.

3. Kadrovski i opšti poslovi

Izrađuje predloge akata o pravima, dužnostima i odgovornostima državnih službenika i nameštenika u Stručnoj službi i pruža im stručnu pomoć u vezi sa ostvarivanjem prava i dužnosti iz oblasti radnih odnosa; priprema akt o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u Stručnoj službi i druge pravne akte iz delokruga Stručne službe; izrađuje ugovore za potrebe Upravnog okruga; obavlja poslove sekretara Saveta upravnog okruga, priprema zaključke i ostale pravne akte iz delokruga Saveta upravnog okruga; obavlja poslove analitičara radnih mesta u Stručnoj službi i stara se o ujednačenom sprovođenju postupka ocenjivanja; obavlja poslove u vezi sa reformom državne uprave; priprema nacrt kadrovskog plana Stručne službe i izrađuje mesečne izveštaje u vezi sa strukturom i brojem državnih službenika i nameštenika za Centralnu kadrovsku evidenciju; učestvuje u postupku javnih nabavki za potrebe Stručne službe; obavlja i druge poslove po nalogu šefa Odseka. 

4. Finansijsko materijalni poslovi

Učestvuje u pripremi predloga finansijskog plana za izradu Zakona o budžetu; usaglašava i vrši sravnjenje knjigovodstvenog stanja glavne knjige trezora sa pomoćnim evidencijama, izrađuje periodične bilanse i izveštaje o izvršenju budžeta; evidentira računovodstvenu dokumentaciju, usklađuke zahteve za prenos sredstava sa odobrenim sredstvima, priprema i unosi u sistem zahteve za plaćanja; učestvuje u izradi Predloga godišnjeg plana nabavki u Stručnoj službi, kao i u sprovođenju postupka javnih nabavki i izrađuje tromesečne izveštaje o sprovedenim postupcima javnih nabavki; obrađuje, kontira i knjiži knjigovodstvene isprave, unosi podatke u sistem glavne knjige i pomoćne evidencije; obrađuje podatke za isplatu plata, drugih primanja i naknada državnih službenika i nameštenika u Stručnoj službi; vrši obračun naknada, dnevnica i ostalih troškova za službena putovanja državnim službenicima i nameštenicima, obračun poreza; obavlja i druge poslove po nalogu šefa Odseka.

5. Statističko evidencioni poslovi

Prikuplja, obrađuje i ažurira podatke potrebne za vođenje propisane evidencije o državnim službenicima i nameštenicima u Stručnoj službi; unosi i ažurira podatke o državnim službenicima i nameštenicima u Centralnu kadrovsku evidenciju; unosi i ažurira podatke na zvaničnom web sajtu Upravnog okruga; prikuplja podatke za potrebe izrade izveštaja iz delokruga Odseka; vodi zapisnike na sastancima; vodi evidenciju poklona načelnika Zaječarskog upravnog okruga; obavlja poslove vezane za prijem, evidenciju stranaka i organizaciju sastanaka po nalogu načelnika upravnog okruga, prijem i slanje faksova i elektronske pošte; obavlja i druge poslove po nalogu šefa Odseka.

6. Kancelarijski poslovi

Vrši prijem i pregled pošte upućene Stručnoj službi, okružnim područnim jedinicama i područnim jedinicama organa državne uprave koje vrše poslove državne uprave na području Upravnog okruga a obrazovane su za područje dva upravna okruga ili više njih; formira i zavodi predmete, dostavlja ih u rad, razvodi predmete kroz dostavnu knjigu i arhivira ih; daje obaveštenja o kretanju predmeta; otprema poštu i vodi evidenciju o poštanskim troškovima;  vrši prijem, uskladištenje i izdavanje potrošnog i kancelarijskog materijala; obavlja poslove umnožavanja materijala; obavlja i druge poslove po nalogu šefa Odseka.