Организациона структура

pdf-icon

 

Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места од 25. јануара 2016. године можете преузети ОВДЕ.

1. Возач

Управља службеним возилом; стара се о роковима за проверу техничке исправности службеног возила и о његовом текућем одржавању; води евиденцију о коришћењу возила; обавља послове безбедности и здравља на раду; врши интерну доставу поште окружним подручним јединицама и подручним јединицама органа државне управе које врше послове државне управе на подручју Управног округа, а образоване су за  подручје два управна округа или више њих; допрема потрошни и канцеларијски материјал у седиште Управног округа; обавља и друге послове по налогу начелника Управног округа.

2. Шеф Одсека

Руководи и планира рад Одсека, пружа стручна упутства, координира и надзире рад државних службеника и намештеника у Одсеку; пружа стручну и техничку помоћ начелнику и Савету управног округа и надзире обављање послова заједничких свим окружним подручним јединицама органа државне управе и подручним јединицама органа државне управе које врше послове државне управе на подручју Управног округа а образоване су за подручје два управна округа или више њих; припрема предлог финансијског плана за израду Закона о буџету, саставља захтеве за трансфер средстава, промену квоте и апропријација; стара се о економичном трошењу буџетских средстава и о изради периодичних и годишњих извештаја о извршењу буџета; врши контролу прихода, расхода и свих захтева за плаћање; стара се о правилном спровођењу поступка јавних набавки; обавља послове који се односе на доступност информацијама од јавног значаја; обавља послове који се односе на припрему и спровођење плана интегритета Стручне службе; обавља и друге послове по налогу начелника Управног округа.

3. Кадровски и општи послови

Израђује предлоге аката о правима, дужностима и одговорностима државних службеника и намештеника у Стручној служби и пружа им стручну помоћ у вези са остваривањем права и дужности из области радних односа; припрема акт о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Стручној служби и друге правне акте из делокруга Стручне службе; израђује уговоре за потребе Управног округа; обавља послове секретара Савета управног округа, припрема закључке и остале правне акте из делокруга Савета управног округа; обавља послове аналитичара радних места у Стручној служби и стара се о уједначеном спровођењу поступка оцењивања; обавља послове у вези са реформом државне управе; припрема нацрт кадровског плана Стручне службе и израђује месечне извештаје у вези са структуром и бројем државних службеника и намештеника за Централну кадровску евиденцију; учествује у поступку јавних набавки за потребе Стручне службе; обавља и друге послове по налогу шефа Одсека. 

4. Финансијско материјални послови

Учествује у припреми предлога финансијског плана за израду Закона о буџету; усаглашава и врши сравњење књиговодственог стања главне књиге трезора са помоћним евиденцијама, израђује периодичне билансе и извештаје о извршењу буџета; евидентира рачуноводствену документацију, усклађуке захтеве за пренос средстава са одобреним средствима, припрема и уноси у систем захтеве за плаћања; учествује у изради Предлога годишњег плана набавки у Стручној служби, као и у спровођењу поступка јавних набавки и израђује тромесечне извештаје о спроведеним поступцима јавних набавки; обрађује, контира и књижи књиговодствене исправе, уноси податке у систем главне књиге и помоћне евиденције; обрађује податке за исплату плата, других примања и накнада државних службеника и намештеника у Стручној служби; врши обрачун накнада, дневница и осталих трошкова за службена путовања државним службеницима и намештеницима, обрачун пореза; обавља и друге послове по налогу шефа Одсека.

5. Статистичко евиденциони послови

Прикупља, обрађује и ажурира податке потребне за вођење прописане евиденције о државним службеницима и намештеницима у Стручној служби; уноси и ажурира податке о државним службеницима и намештеницима у Централну кадровску евиденцију; уноси и ажурира податке на званичном web сајту Управног округа; прикупља податке за потребе израде извештаја из делокруга Одсека; води записнике на састанцима; води евиденцију поклона начелника Зајечарског управног округа; обавља послове везане за пријем, евиденцију странака и организацију састанака по налогу начелника управног округа, пријем и слање факсова и електронске поште; обавља и друге послове по налогу шефа Одсека.

6. Канцеларијски послови

Врши пријем и преглед поште упућене Стручној служби, окружним подручним јединицама и подручним јединицама органа државне управе које врше послове државне управе на подручју Управног округа а образоване су за подручје два управна округа или више њих; формира и заводи предмете, доставља их у рад, разводи предмете кроз доставну књигу и архивира их; даје обавештења о кретању предмета; отпрема пошту и води евиденцију о поштанским трошковима;  врши пријем, ускладиштење и издавање потрошног и канцеларијског материјала; обавља послове умножавања материјала; обавља и друге послове по налогу шефа Одсека.