Načelnik Zaječarskog upravnog okruga

Vladan Paunović  

Dužnost Načelnika Zaječarskog upravnog okruga obavlja Vladan Paunović, profesor narodne odbrane iz Zaječara.

Tel: 019 / 442 – 266

Faks: 019 / 421 – 587

Email: vladan.zaokrugorg@mts.rs

 

  • Načelnik upravnog okruga usklađuje rad okružnih područnih jedinica organa državne uprave;
  • Prati primenu direktiva i instrukcija koje su izdate okružnim područnim jedinicama organa državne uprave;
  • prati ostvarivanje planova rada okružnih područnih jedinica organa državne uprave i stara se o uslovima za njihov rad;

  • prati rad zaposlenih u okružnim područnim jedinicama organa državne uprave i predlaže rukovodiocu državnog organa pokretanje disciplinskog postupka protiv njih;

  • sarađuje s područnim jedinicama organa državne uprave koje vrše poslove državne uprave na području upravnog okruga;

  • sarađuje sa opštinama i gradovima radi poboljšanja rada okružnih područnih jedinica organa državne uprave i područnih jedinica organa državne uprave koje vrše poslove državne uprave na području upravnog okruga, a obrazovane su za područje šire ili uže od područja upravnog okruga.

  • Organ državne uprave dostavlja načelniku upravnog okruga direktive i instrukcije koje su izdate okružnim područnim jedinicama organa državne uprave i izvod iz plana rada organa državne uprave koji se odnosi na plan rada okružne područne jedinice.

  • Načelnik upravnog okruga rukovodi radom Saveta upravnog okruga, predlaže Poslovnik o radu, stara se o implementaciji zaključaka Saveta; rukovodi radom Stručne službe; neposredno odlučuje o pravima i obavezama zaposlenih.

  • Načelnik upravnog okruga je funkcioner koga na četiri godine na predlog ministra nadležnog za poslove državne uprave postavlja Vlada, za svoj rad odgovara ministru nadležnom za poslove uprave i Vladi.