Начелник Зајечарског управног округа

Vladan Paunović  

Дужност Начелника Зајечарског управног округа обавља Владан Пауновић, професор народне одбране из Зајечара.

Тел: 019 / 442 – 266

Факс: 019 / 421 – 587

Еmail: vladan.zaokrugorg@mts.rs

 

  • Начелник управног округа усклађује рад окружних подручних јединица органа државне управе;
  • Прати примену директива и инструкција које су издате окружним подручним јединицама органа државне управе;
  • прати остваривање планова рада окружних подручних јединица органа државне управе и стара се о условима за њихов рад;

  • прати рад запослених у окружним подручним јединицама органа државне управе и предлаже руководиоцу државног органа покретање дисциплинског поступка против њих;

  • сарађује с подручним јединицама органа државне управе које врше послове државне управе на подручју управног округа;

  • сарађује са општинама и градовима ради побољшања рада окружних подручних јединица органа државне управе и подручних јединица органа државне управе које врше послове државне управе на подручју управног округа, а образоване су за подручје шире или уже од подручја управног округа.

  • Орган државне управе доставља начелнику управног округа директиве и инструкције које су издате окружним подручним јединицама органа државне управе и извод из плана рада органа државне управе који се односи на план рада окружне подручне јединице.

  • Начелник управног округа руководи радом Савета управног округа, предлаже Пословник о раду, стара се о имплементацији закључака Савета; руководи радом Стручне службе; непосредно одлучује о правима и обавезама запослених.

  • Начелник управног округа је функционер кога на четири године на предлог министра надлежног за послове државне управе поставља Влада, за свој рад одговара министру надлежном за послове управе и Влади.