17. sednica Saveta Zaječarskog upravnog okruga 23. februar 2015. godine.

Republika Srbija
ZAJEČARSKI UPRAVNI OKRUG
Broj: 915-06-35/15-01
18. februar 2015. godine
Z A J E Č A R

Na osnovu člana 4. Poslovnika o radu Saveta Zaječarskog upravnog okruga, broj 915-02-31/09-01 od 24.02.2009. godine,

SAZIVAM

17. sednicu Saveta Zaječarskog upravnog okruga za ponedeljak, 23. februar 2015. godine.
Sednica će se održati u Zaječaru, u maloj sali Zaječarskog upravnog okruga, sa početkom u 12,00 časova.
Za ovu sednicu predlažem sledeći:

DNEVNI RED

1. Dostava lokalnim zajednicama Elaborata “Trase državnih puteva kroz sedišta gradova i opština“ na području Zaječarskog upravnog okruga, shodno novoj Uredbi o kategorizaciji državnih puteva.
2. Problemi na mreži državnih puteva Zaječarskog upravnog okruga.
3. Tekuća pitanja.
Sednici će, pored članova Saveta, prisustvovati predstavnici JP Putevi Srbije – Zoran Stoisavljević, direktor Sektora za održavanje državnih puteva i Jovan Kostić, dipl. ing. saobraćaja, predstavnik preduzeća “S projekt“ Beograd – mr Borivoje Aleksić, direktor Preduzeća za puteve “Zaječar“ A.D. Strabag – Bojan Aleksić i republički inspektor za državne puteve – Nebojša Vušković.
Molim Vas da obezbedite prisustvo predstavnika Vaše opštine, odnosno grada koji će biti izvestilac o problemima na državnim putevima.
Pozivam Vas da sednici obavezno prisustvujete, a u slučaju sprečenosti izvestite na telefon 421-626.

N A Č E L N I K

Vladan Paunović