Већа јавност у раду инспекцијских служби!

Гостујући у емисији „Да вас чујемо“ на Магнум радију, начелник Зајечарског управног округа Владан Пауновић похвалио је рад инспекцијских служби на нивоу региона и рекао да је њихов рад јако битан за функционисање друштва у свим сегмента.

vlada

„У оквиру Зајечарског управног округа има 17 инспекција, републичких органа и представника свих министарстава. Њихов рад је изузетно битан за функционисање целокупног друштва“, истиче Пауновић и додаје:

„Препорука владе и ресорних министарстава је да рад инспекцијских служби мора да буде јаван. Од начелника Округа до републичких инспекција, сви у датом тренутку морају бити пред медијима и градјанима како би објашњавали и указивали на све законске промене и нове регулативе, едукативно деловали и упознавали градјане са њиховим правима али и обавезама“.

Начелник Зајечарског управног округа каже да је задовољан радом инспекцијских служби „мада увек може боље“.

РАД НА ЦРНО

У области радних односа посебна и највећа пажња је и током овог извештајног периода, посвећивана надзорима који имају за циљ сузбијање рада „на црно“ тзв – делимични надзори али и на контроли примене појединих института Закона о раду, првенствено у вези исплата зарада, накнада зарада и других примања, радно време, заштити права запослених, дискриминације запослених и др.

Према речима Пауновића, током 2015. године инспектори рада за радне односе извршили су укупно 711 надзора од којих 549 делимична, 33 потпуна, 125 по захтевима и 4 контролна што је на нивоу броја надзора извршених у предходној години (у 2014 години извршено укупно 760 надзора од којих 571 делимични, 66 потпуна, 119 по захтевима странака и 4 контролна).

Делимични надзори и током 2015. године најчешће су вршени код послодаваца у делатностима трговине на велико и мало, услуге смештаја и исхране, грађевинарства али и у другим делатностима као нпр. производња прехрамбених производа, финансијске делатности, пословне услуге… а све у зависности од процене или сазнања да се код конкретних послодаваца ангажују лица за рад „на црно“ као што је нпр. такси превоз и сл.

Инспектори рада у области безбедности и здравља на раду током 2015. године извршили су укупно 113 редовна надзора 3 контролна надзора, 5 надзора по захтевима странака и 20 надзора у вези повреда на раду од којих један у вези смртне повреде, један у вези тешке повреде са смртним исходом, 16 у вези тешких повреда и два у вези лаких повреда на раду.

Инспектори рада у Одсеку инспекције рада у Зајечару извршили су у прошлој години и 180 интегрисана инспекцијска надзора и 12 надзора по предмету контроле извршења решења донетих по налазима у интегирсаном надзору.

У области безбедности и здравља на раду највећи број надзора као и претходне године извршен је у делатности грађевинарства у којој делатности су и опасности од повређивања највеће (54 редовна надзора ).

ПОЈАЧАНИ ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОРИ – КАМПАЊЕ

У 2015. години инспектори рада из Одсека инспекције рада са седиштем у Зајечару учествовали су у већи број кампања организоваих из седишта Инспектората за зад.

„У овом периоду, инспектори из овог Одсека учествовали су у преко 40 акција на подручју како Зајечарског управног округа тако и на подручјима других округа. Извршено је укупно 420 надзора у кампањама и том приликом утврђено да 10 субјекта обављају послове као нерегистровани субјекти а код остала 410 привредна субјеката затечено је укупно 111 лица у раду „на црно“, наводи Пауновић.

У вези стања утврђеног приликом надзора у кампањама инспектори рада су донели 33 решења о налагању мера за отклањање утврђених недостатака и неправилности у области радних односа, 71 решење о налагању мера за отклањање недостатака и неправилности у области безбедности и здравља на раду, издали су 20 прекршајна налога, поднели су 58 захтева за покретање прекршајног поступка због повреда прописа о радним односима, 8 захтева за покретање прекршајног поступка због повреда прописа о безбедности и здрављу на раду.

РАД ТРЖИШНЕ ИНСПЕКЦИЈЕ

Током 2015 године тржишни инспектори Одељења тржишне инспекције Зајечар извршили су 883 контрола, наводи се у извештају, а због утврђених неправилности донета су 273 решења о отклањању недостатака, 162 решења о одузимању робе. Вредност одузете робе процењена од стране комисије износи 291.985,36 динара, стављена је ван промета роба у износу 29.501.354,35 дин. Поднето је 383 захтева за покретање прекршајног поступка и 2 привредна преступа.

Извршене су 590 контроле примене Закона о трговини. Поднето је 290 захтева за покретање прекршајног поступка, донето је 202 решења о отклањању недостатака и 68 решења о одузимању робе од лица која су затечена да обављају промет робе без својства трговца стављено ван промета робе у вредности од 28.816.854,35 динара.

Обављено је 69 контрола по Закону о заштити потрошача. Поднета су 30 захтева судији за прекршаје и донета су 2 решења о отклањању недостатака.

По захтевима за заштиту права интелектуалне својине извршене су 73 контроле. Донета су 78 решења о одузимању производа са кривотвореним жигом.
Приликом редовних инспекцијских контрола промета робе и услуга, извршене су 594 контроле примене Закона о заштити становништва од изложености дуванском диму. Због утврђених неправилности поднето је 11 захтева судији за прекршаје и донето је 9 решења о отклањању недостатака.

Обављена је 41 контрола по налогу за контролу примена Уредбе о обавезној производњи и промету хлеба од брашна Т- 500. Због утврђених неправилности донето је 4 решења о налагању мера и поднето је 14 захтева судији за прекршаје.

Извршено је 62 контрола по Закону о техничким захтевима за производе и оцењивању усаглашености. Због утврђених неправилности донето је 12 решења о налагању мера и поднето је 11 захтева судији за прекршаје. Укупна вредност робе стављене ван промета износи 684.500,00 динара.

Извршене су 32 контроле примене Закона о оглашавању. Због утврђених неправилности поднета су 7 захтева судији за прекршаје и донето 9 решења о отклањању неправилности и 2 пријаве за привредни преступ због оглашеног непостојећег снижења.

Извршено је 35 контрола по Закону о инспекцијском надзору. Због утврђених неправилности донето је 18 решења о забрани обављања делатности, 16 решења о одузимању робе и поднето је 32 захтева судији за прекршаје.

У 2015. години извршене су 4 контроле примене Закона о општој безбедности производа и 14 контрола примене Закона о дувану. У овим областима нису утврђене неправилности.

Током 2015. године Одељењу се јавио велики број грађана са разним рекламацијама по питању квалитета купљених производа, који су тражили и решавање рекламација. Исти су упућени на достављени број телефона Центра за заштиту потрошача 018-525-040.

ЗАЈЕЧАРСКИ УПРАВНИ ОКРУГ

ул. Генерала Гамбете 44
19000 Зајечар

Радно време:

Од 07:30 до 15:30 - радним даном

Субота и недеља - нерадни дани

Телефон: 019/421-626
Факс: 019/421-587
GTW: 063/639-095

Web: www.zajecarski.okrug.gov.rs
E-mail: zaokrug@ptt.rs ;

zaokrugorg@mts.rs

kontakt@zajecarski.okrug.gov.rs

ЗАЈЕЧАР
адреса: Пана Ђукића 1, 19000 Зајечар  
- инспектор заштите животне средине 019/428-900
- водна инспекција 064/82 32 840
- грађевинско - урбанистичка инспекција 019/422-447
- инспекција за друмски саобраћај 019/426-266
- инспекција за државне путеве 064 8094799
- тржишна инспекција 019/421-791; 420-577
- инспекција рада 019/428-608

 

адреса: Николе Пашића 81, 19000 Зајечар
- Школска управа Зајечар 019/421-154; 421-442; 421-663
- републчка просветна инспекција019/421-154

адреса: Изворски пут 1, 19000 Зајечар
- ветеринарска инспекција 019/441-580

КЊАЖЕВАЦ
адреса: Милоша Обилића 1, 19350 Књажевац
- ветеринарска инспекција 019/732-575
- тржишна инспекција 019/731-545; 732-575
- туристичка инспекција 019/731-545; 732-575
- инспекција рада 019/733-976

БОЉЕВАЦ
адреса: Краља Александра 12, 19370 Бољевац
- шумарскa и ловнa инспекција030/463-643; 064 88 18 672

СОКОБАЊА
адреса: Светог Саве 23, 18230 Сокобања
- пољопривреднa инспекcija 018/830-704
- тржишна инспекција 018/830-704