Stručna služba – Odsek za opšte poslove

Stručna služba Zaječarskog upravnog okruga

Stručnom službom upravnog okruga rukovodi načelnik Okruga. Stručna služba je zadužena za stručnu i tehničku pomoć načelniku Upravnog okruga za poslove zajedničke svim okružnim područnim jedinicama organa državne uprave.

U okviru Stručne službe Zaječarskog upravnog okruga obrazovana je uža unutrašnja jedinica – Odsek za opšte poslove kojim rukovodi šef Odseka.

U Stručnoj službi obavljaju se poslovi koji se odnose na:

• pružanje stručne i tehničke potpore načelniku Upravnog okruga i obavljanje poslova zajedničkih svim okružnim područnim jedinicama organa državne uprave na području Upravnog okruga;
• ostvarivanje saradnje sa organima državne uprave i lokalne samouprave;
• pružanje stručne i administrativno-tehničke podrške Savetu upravnog okruga;
• poslovi kojima se obezbeđuje dostupnost informacija od javnog značaja;
• upravne poslove u vezi zasnivanja i prestanka radnog odnosa i ostvarivanja prava iz radnog odnosa državnih službenika i nameštenika;
• poslovi ocenjivanja državnih službenika;
• planiranje izvršenja budžeta i kvota, izrada zahteva za preuzimanje obaveza, zahteva za plaćanje i transfer sredstava, kontrolu rashoda, obradu plaćanja i evidentiranja troškova, finansijsko izveštavanje o ostvarenim prihodima i izvršenim rashodima, prikupljanje i kontrolu podataka za obračun plata državnih službenika, nameštenika i ostalih zaposlenih;
• sastavljanje analiza, izveštaja i informacija;
• poslovi javnih nabavki; čuvanje i izdavanje kancelarijskog i drugog potrošnog materijala i sitnog inventara;
• kancelarijske poslove, kao što su: prijem i otprema pošte i podnesaka upućenih inspekcijskim službama sa teritorije upravnog okruga, vođenje skraćenog delovodnika i ostalih akata po Uredbi o kancelarijskom poslovanju, vođenje, evidentiranje i združivanje predmeta i obaveštavanje stranaka o kretanju predmeta.

Stručna služba upravnog okruga, deo koji se odnosi na rad pisarnice, svoj rad bazira na proceduri sadržanoj u Uredbi o kancelarijskom poslovanju organa državne uprave i obavezi da obavlja poslove zajedničke za sve inspekcijske službe u upravnom okrugu, kao i za građane, fizička i pravna lica. Stranke se mogu obraćati putem raznih podnesaka koje predaju na pisarnici gde se evidentiraju i prosleđuju na dalju nadležnost postupajućim službama, odnosno načelniku upravnog okruga i inspekcijama. U pisarnici se evidentiraju svi predmeti koji nastaju u radu okružnih područnih jedinica.

  1. ŠEF ODSEKA – Rukovodi i planira rad Odseka, pruža stručna uputstva, koordinira i nadzire rad državnih službenika i nameštenika u Odseku; pruža stručnu i tehničku pomoć načelniku i Savetu upravnog okruga i nadzire obavljanje poslova zajedničkih svim okružnim područnim jedinicama organa državne uprave i područnim jedinicama organa državne uprave koje vrše poslove državne uprave na području Upravnog okruga a obrazovane su za područje dva upravna okruga ili više njih; priprema predlog finansijskog plana za izradu Zakona o budžetu, sastavlja zahteve za transfer sredstava, promenu kvote i aproprijacija; stara se o ekonomičnom trošenju budžetskih sredstava i o izradi periodičnih i godišnjih izveštaja o izvršenju budžeta; vrši kontrolu prihoda, rashoda i svih zahteva za plaćanje; stara se o pravilnom sprovođenju postupka javnih nabavki; obavlja poslove koji se odnose na dostupnost informacijama od javnog značaja; obavlja poslove koji se odnose na pripremu i sprovođenje plana integriteta Stručne službe; obavlja i druge poslove po nalogu načelnika Upravnog okruga.

POSLOVE OBAVLJA: 

2. KADROVSKI I OPŠTI POSLOVI – Izrađuje predloge akata o pravima, dužnostima i odgovornostima državnih službenika i nameštenika u Stručnoj službi i pruža im stručnu pomoć u vezi sa ostvarivanjem prava i dužnosti iz oblasti radnih odnosa; priprema akt o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u Stručnoj službi i druge pravne akte iz delokruga Stručne službe; izrađuje ugovore za potrebe Upravnog okruga; obavlja poslove sekretara Saveta upravnog okruga, priprema zaključke i ostale pravne akte iz delokruga Saveta upravnog okruga; obavlja poslove analitičara radnih mesta u Stručnoj službi i stara se o ujednačenom sprovođenju postupka ocenjivanja; obavlja poslove u vezi sa reformom državne uprave; priprema nacrt kadrovskog plana Stručne službe i izrađuje mesečne izveštaje u vezi sa strukturom i brojem državnih službenika i nameštenika za Centralnu kadrovsku evidenciju; učestvuje u postupku javnih nabavki za potrebe Stručne službe; obavlja i druge poslove po nalogu šefa Odseka.

POSLOVE OBAVLJA: Vesna Najdanović, dipl.pravnik
tel.019/421-626;Faks:019/421-587; e-mail:vesna.zaokrugorg@mts.rs

3. FINANSIJSKO – MATERIJALNI POSLOVI – Učestvuje u pripremi predloga finansijskog plana za izradu Zakona o budžetu; usaglašava i vrši sravnjenje knjigovodstvenog stanja glavne knjige trezora sa pomoćnim evidencijama, izrađuje periodične bilanse i izveštaje o izvršenju budžeta; evidentira računovodstvenu dokumentaciju, usklađuke zahteve za prenos sredstava sa odobrenim sredstvima, priprema i unosi u sistem zahteve za plaćanja; učestvuje u izradi Predloga godišnjeg plana nabavki u Stručnoj službi, kao i u sprovođenju postupka javnih nabavki i izrađuje tromesečne izveštaje o sprovedenim postupcima javnih nabavki; obrađuje, kontira i knjiži knjigovodstvene isprave, unosi podatke u sistem glavne knjige i pomoćne evidencije; obrađuje podatke za isplatu plata, drugih primanja i naknada državnih službenika i nameštenika u Stručnoj službi; vrši obračun naknada, dnevnica i ostalih troškova za službena putovanja državnim službenicima i nameštenicima, obračun poreza; obavlja i druge poslove po nalogu šefa Odseka.

POSLOVE OBAVLJA: Julijana Ilić, dipl.ekonomista
tel. 019/421-626; faks:019/421-587; e-mail: finansije.zaokrugorg@mts.rs

4. STATISTIČKO – EVIDENCIONI POSLOVI – Prikuplja, obrađuje i ažurira podatke potrebne za vođenje propisane evidencije o državnim službenicima i nameštenicima u Stručnoj službi; unosi i ažurira podatke o državnim službenicima i nameštenicima u Centralnu kadrovsku evidenciju; unosi i ažurira podatke na zvaničnom web sajtu Upravnog okruga; prikuplja podatke za potrebe izrade izveštaja iz delokruga Odseka; vodi zapisnike na sastancima; vodi evidenciju poklona načelnika Zaječarskog upravnog okruga; obavlja poslove vezane za prijem, evidenciju stranaka i organizaciju sastanaka po nalogu načelnika upravnog okruga, prijem i slanje faksova i elektronske pošte; obavlja i druge poslove po nalogu šefa Odseka.

POSLOVE OBAVLJA: Dragana Nikolić, SSS
tel. 019/421-626; faks:019/421-587; e-mail: zaokrugorg@mts.rs

5. RADNO MESTO ZA KANCELARIJSKE POSLOVE – Vrši prijem i pregled pošte upućene Stručnoj službi, okružnim područnim jedinicama i područnim jedinicama organa državne uprave koje vrše poslove državne uprave na području Upravnog okruga a obrazovane su za područje dva upravna okruga ili više njih; formira i zavodi predmete, dostavlja ih u rad, razvodi predmete kroz dostavnu knjigu i arhivira ih; daje obaveštenja o kretanju predmeta; otprema poštu i vodi evidenciju o poštanskim troškovima;  vrši prijem, uskladištenje i izdavanje potrošnog i kancelarijskog materijala; obavlja poslove umnožavanja materijala; obavlja i druge poslove po nalogu šefa Odseka.

POSLOVE OBAVLJAJU: Ankica Stojanović, SSS i Neda Stevanović, SSS
tel. 019/421-626; faks:019/421-587; e-mail: pisarnica.zaokrugorg@mts.rs

6. VOZAČ – Upravlja službenim vozilom; stara se o rokovima za proveru tehničke ispravnosti službenog vozila i o njegovom tekućem održavanju; vodi evidenciju o korišćenju vozila; obavlja poslove bezbednosti i zdravlja na radu; vrši internu dostavu pošte okružnim područnim jedinicama i područnim jedinicama organa državne uprave koje vrše poslove državne uprave na području Upravnog okruga, a obrazovane su za  područje dva upravna okruga ili više njih; doprema potrošni i kancelarijski materijal u sedište Upravnog okruga; obavlja i druge poslove po nalogu načelnika Upravnog okruga.

POSLOVE OBAVLJA: Dejan Milutinović, SSS
tel. 019/421-626; faks:019/421-587; e-mail: zaokrugorg@mts.rs

ZAJEČARSKI UPRAVNI OKRUG

ul. Generala Gambete 44
19000 Zaječar

Radno vreme:

Od 07:30 do 15:30 - radnim danom

Subota i nedelja - neradni dani

Telefon: 019/421-626
Faks: 019/421-587
GTW: 063/639-095

Web: www.zajecarski.okrug.gov.rs
E-mail: zaokrug@ptt.rs ;

zaokrugorg@mts.rs

kontakt@zajecarski.okrug.gov.rs

ZAJEČAR
adresa: Pana Đukića 1, 19000 Zaječar  
- inspektor zaštite životne sredine 019/428-900
- vodna inspekcija 064/82 32 840
- građevinsko - urbanistička inspekcija 019/422-447
- inspekcija za drumski saobraćaj 019/426-266
- inspekcija za državne puteve 064 8094799
- tržišna inspekcija 019/421-791; 420-577
- inspekcija rada 019/428-608

 

adresa: Nikole Pašića 81, 19000 Zaječar
- Školska uprava Zaječar 019/421-154; 421-442; 421-663
- republčka prosvetna inspekcija019/421-154

adresa: Izvorski put 1, 19000 Zaječar
- veterinarska inspekcija 019/441-580

KNJAŽEVAC
adresa: Miloša Obilića 1, 19350 Knjaževac
- veterinarska inspekcija 019/732-575
- tržišna inspekcija 019/731-545; 732-575
- turistička inspekcija 019/731-545; 732-575
- inspekcija rada 019/733-976

BOLJEVAC
adresa: Kralja Aleksandra 12, 19370 Boljevac
- šumarska i lovna inspekcija030/463-643; 064 88 18 672

SOKOBANJA
adresa: Svetog Save 23, 18230 Sokobanja
- poljoprivredna inspekcija 018/830-704
- tržišna inspekcija 018/830-704