Извештај о извршењу плана набавке и препоруком за унапређење система паланирања набавки у Зајечарском управном округу

На основу члана 51. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 12/12 и ), а у складу са Правилником о форми и садржини плана набавки и извештаја о извршењу плана набавки („Сл.гласник РС бр. 29/13), сачињен је следећи:

Извештај о извршењу плана набавке и препоруком за унапређење система паланирања набавки у Зајечарском управном округу

ИЗВЕШТАЈ

О ИЗВРШЕЊУ ПЛАНА НАБАВКИ СА АНАЛИЗОМ И ПРЕПОРУКОМ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ СИСТЕМА ПЛАНИРАЊА НАБАВКИ У ЗАЈЕЧАРСКОМ УПРАВНОМ ОКРУГУ

 

  • ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ЗАЈЕЧАРСКИ УПРАВНИ ОКРУГ
19000 ЗАЈЕЧАР
ул. Генерала Гамбете 44

 

Тел: 019/421-626; 442-266
Факс: 019/421-587
E-mail: zaokrugorg@open.telekom.rs; zaokrug@ptt.rs
WEB-sajt: www.zajecarski.okrug.gov.rs

 

Облик организовања: ДРЖАВНИ ОРГАН
Назив подгрупе: Помоћни послови за функционисање државе
Шифра делатности: 8411
Матични број: 17649540
ПИБ: 104187905
Шифра буџетског корисника: 41116

 

  • ПОДАЦИ О ПРВОБИТНО ПЛАНИРАНОЈ НАБАВЦИ

План набавки за 2014.год. усвојен је 26.12.2013.год. План је урађен у складу са одобреним средствима Законом о буџету за 2014.год. (Сл.гласник РС бр. 110/2013). Планом набавки су планирана 3 поступка јавне набавке мале вредности (2 за услуге и 1 за добра), и 13 поступка на које се Закон не примењује где је основ изузећа члан 39. тачка 2 ЗЈН (од тога 7 за добра, 5 – за услуге и 1 –за радове). Сви поступци који су планирани, су и спроведени.

  • ПОДАЦИ О ИЗМЕНИ ПРВОБИТНО ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ

На наш захтев, Законом о изменама и допунама Закона о буџету за 2014.год. (Сл.гласник РС бр. 110/2013), извршено је преусмеравање средстава унутар буџетског корисника са економских класификација 421 на економске класификације 425, 426 и 512 и то за потребе унапређења апликације за рад писарнице, за потребе одржавања зграде и опреме, за набавку канцеларијског материјала и материјала за хигијену и за набавку два рачунара.

  • РАЗЛОГ И ОПРАВДАНОСТ ИЗМЕНЕ ПРВОБИТНО ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ

Код позиције 4212 – грејање пословног простора остварен је бонитет код градске топлане од 300.000 динара за неадекватно грејање у претходној сезони, а већ је било евидентно да због недостатка средстава мање је планирано код позиција 425, 426 и 512 па је у оквиру трансфера унутар буџетског корисника на те позиције пребачено по 100.000 динара ако би се донекле задовољиле потребе.

  • ПОДАЦИ О ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА ПО ОСНОВУ ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ

Уговори за ЈНМВ су закључени са:

  • „МИХАЈЛОВИЋ“ из Мутнице за куповину горива;
  • „ФУЛ ЧИСТО“ из Чачка за чишћење пословног простора;
  • „БЕЛОПАН“ из Зајечара за одржавање пословног простора;

У јавним набавкама на које се закон не примењује, након провере цена, набавка је реализована плаћањем рачуна. О самој провери, сачињаване су службене белешке.

  • АНАЛИЗА И ПРЕПОРУКА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ СИСТЕМА ПЛАНИРАЊА

Системом за планирање обухваћене су и набавке на које се закон не примењује и које стварају највише недоумица у спровођењу како процедуре планирања тако и процедуре извршења. У самом Закону нису дати доњи лимити испод ког се набавке не уносе у план, па су остављене дилеме које немамо с ким да разрешимо. На самом старту су биле дилеме и око конкурсне документације (нпр. зашто се упоређује цена без ПДВ-а а не укупна цена, јер је поред начела једнакости битно и начело економичности и сл.). Управни окрузи нису у систему ПДВ-а и нема смисла исказивати трошкове без ПДВ-а !!!!!

С обзиром на напред наведено, наша препорука је следеће:

– да се да мало већи значај у разјашњавању нејасноћа набавкама на које се закон не примењује или да се исте не планирају пошто се ради о набавкама на које се „закон не примењује“.

– да се лице за јавне набавке пои потреби упућује на обуке како би наставило са усавршавањем свих фаза у процесу планирања, спровођења, додељивања уговора, извршења, извештавања и евиденције.

– да се омогући боља комуникација са Управом за јавне набавке, а у циљу добијања информација о проблемима и недоумицама у спровођењу јавних набавки. За комуникацију је тачно одређен термин, али у том термину је немогуће успоставити телефонску везу.

  • ДРУГИ ПОДАЦИ И НАПОМЕНЕ КОЈЕ СУ ОД ЗНАЧАЈА ЗА ПРОЦЕС ИЗВРШЕЊА ПЛАНА

Након усвајања Плана јавних набавки приступа се припремању конкурсне документације и покретању поступка набавке. Након успешно спроведеног поступка, закључује се уговор са роком важности до краја године, а најкасније до спровођења новог поступка. Нови поступак се спроводи почетком године а то даље значи да је уговор из претходне године најчешће на снази до краја марта текуће године. У том смислу треба прецизирати процес извештавања јер се планирање и извршење не поклапају са календарском годином.

Поред тога, треба имати у виду, да мањи органи имају мали број запослених, па је немогуће стално мењати чланове Комисије тим пре што у Комисији треба имати стручно лице јер један број понуђача ангажује адвокате за подношење захтева за заштиту права који се специјализују за материју јавних набавки што поскупљава цели процес.

Код спровођења поступка набаке услуга за одржавање хигијене и послова одржавања, велика мањкавост је и то што се скоро сваке године мењају извршиоци. Таман се извршиоци уклопе, спроведе се нови поступак, долазе нови које треба уводити у посао и тако из године у годину.

Сматрамо и да јавна набака за гориво у нашим условима нема смисла јер је цена горива скоро иста код свих пумпи и стално подложна променама и да се јавна набавка спроводи да би се испоштовала форма, а да суштински нисмо у могућности да на цену утичемо.

 

ШЕФ
ОДСЕКА ЗА ОПШТЕ ПОСЛОВЕ
Душан Миленковић

Оставите коментар

Морате бити пријављенида би сте оставили коментар.

ЗАЈЕЧАРСКИ УПРАВНИ ОКРУГ

ул. Генерала Гамбете 44
19000 Зајечар

Радно време:

Од 07:30 до 15:30 - радним даном

Субота и недеља - нерадни дани

Телефон: 019/421-626
Факс: 019/421-587
GTW: 063/639-095

Web: www.zajecarski.okrug.gov.rs
E-mail: zaokrug@ptt.rs ;

zaokrugorg@mts.rs

kontakt@zajecarski.okrug.gov.rs

ЗАЈЕЧАР
адреса: Пана Ђукића 1, 19000 Зајечар  
- инспектор заштите животне средине 019/428-900
- водна инспекција 064/82 32 840
- грађевинско - урбанистичка инспекција 019/422-447
- инспекција за друмски саобраћај 019/426-266
- инспекција за државне путеве 064 8094799
- тржишна инспекција 019/421-791; 420-577
- инспекција рада 019/428-608

 

адреса: Николе Пашића 81, 19000 Зајечар
- Школска управа Зајечар 019/421-154; 421-442; 421-663
- републчка просветна инспекција019/421-154

адреса: Изворски пут 1, 19000 Зајечар
- ветеринарска инспекција 019/441-580

КЊАЖЕВАЦ
адреса: Милоша Обилића 1, 19350 Књажевац
- ветеринарска инспекција 019/732-575
- тржишна инспекција 019/731-545; 732-575
- туристичка инспекција 019/731-545; 732-575
- инспекција рада 019/733-976

БОЉЕВАЦ
адреса: Краља Александра 12, 19370 Бољевац
- шумарскa и ловнa инспекција030/463-643; 064 88 18 672

СОКОБАЊА
адреса: Светог Саве 23, 18230 Сокобања
- пољопривреднa инспекcija 018/830-704
- тржишна инспекција 018/830-704